Stavebný dozor
Stavebný dozor

Vám zaručí aby bola Vaša stavba zrealizovaná kvalitne, v dohodnutom čase (podľa harmonogramu), v dohodnutej cene, tak aby financie, ktoré na stavbu použijete neboli premrhané a neprekročili rozpočet.

Stavebný dozor
Stavebný dozor

Vám zaručí aby bola Vaša stavba zrealizovaná kvalitne, v dohodnutom čase (podľa harmonogramu), v dohodnutej cene, tak aby financie, ktoré na stavbu použijete neboli premrhané a neprekročili rozpočet.

Stavebný dozor
Stavebný dozor

Vám zaručí aby bola Vaša stavba zrealizovaná kvalitne, v dohodnutom čase (podľa harmonogramu), v dohodnutej cene, tak aby financie, ktoré na stavbu použijete neboli premrhané a neprekročili rozpočet.

Stavebný dozor
Stavebný dozor

Vám zaručí aby bola Vaša stavba zrealizovaná kvalitne, v dohodnutom čase (podľa harmonogramu), v dohodnutej cene, tak aby financie, ktoré na stavbu použijete neboli premrhané a neprekročili rozpočet.

Stavebný dozor
Stavebný dozor

Vám zaručí aby bola Vaša stavba zrealizovaná kvalitne, v dohodnutom čase (podľa harmonogramu), v dohodnutej cene, tak aby financie, ktoré na stavbu použijete neboli premrhané a neprekročili rozpočet.

stop

Stavebný dozor - zrealizované projekty

 • Stavebný dozor
  Stavebný dozor

  Rodinné domy Kalinkovo vrátane interiérov

 • Technický dozor stavby
  Technický dozor stavby

  Bytový dom Šamorín. Pre spoločnosť BHB roof design s.r.o.

 • Koordinácia výstavby
  Koordinácia výstavby

  Obytný súbor Rozadol v Bratislave koordinácia stavebných prác na bytových a nebytových priestoroch, pre EAST-WEST Development s.r.o.

 • Dozorovanie stavieb
  Dozorovanie stavieb

  Dozorovanie stavieb, súbor rodinných domov Vlkovka - Záhorská Bystrica BA, pre spoločnosť OPERA a.s.

Výkon stavebného dozora

 • Stavebný dozor

  Stavebný dozor

  Stavebný dozor Vám na Vašej stavbe vďaka pravidelnej kontrole prác dodávateľov zminimalizuje množstvo vád a nedorobkov, ktoré budú následne v dohodnutom čase a za vopred dohodnutých podmienok odstránené.

 • Zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

  Spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

  sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe.

  vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

 • Technický dozor investora

  Technický dozor investora možno definovať ako kontrolnú činnosť, ktorou sa sleduje súlad s:

  projektovou dokumentáciou

  harmonogramom stavby

  vyjadreniami majiteľov

  právnymi predpismi

 • Stavebný zákon

  Stavebný zákon - Zákon č. 50/1976 Zb. - úplné znenie
  Znenie so zapracovanou novelou s účinnosťou od 1. 7. 2010
  (aktualizované úplné znenie - stav k 2. 8. 2010)
  (o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon))
  Autor: Federálne zhromaždenie ČSSR , Platnosť od: 7.5.1976 , Účinnosť od: 1.7.2010
  Uverejnené v Zbierke zákonov č. 9/1976 strana 145

 • Koordinácia výstavby

  Koordinácia výstavby

  Koordinácia výstavby administratívnej budovy pre spoločnosť ASSECO.
  Obytný súbor Rozadol v Bratislave koordinácia stavebných prác na 30 nebytových priestoroch, 3 prezentačných bytoch a 5 individuálnych bytoch, pre spoločnosť EAST-WEST Development s.r.o.

 • Cenník

  Rovnako ako stavebný tak aj technický dozor je možné dohodnúť stály aj občasný, preto nie je na mieste definovanie ceny za výkon jednorázovo, každý výkon je totiž definovaný na základe typu stavby, obtiažnosti stavby, umiestnenia stavby, potrieb investora a činností, ktoré investor od dozora vyžaduje a očakáva. Po konzultácii Vám radi vytvoríme cenovú ponuku na výkon činnosti stavebného dozora alebo technického dozora investora.

 • someone

  Cenník

  Rovnako ako stavebný tak aj technický dozor je možné dohodnúť stály aj občasný, preto nie je na mieste definovanie ceny za výkon jednorázovo, každý výkon je totiž definovaný na základe typu stavby, obtiažnosti stavby, umiestnenia stavby, potrieb investora a činností, ktoré investor od dozora vyžaduje a očakáva. Po konzultácii Vám radi vytvoríme cenovú ponuku na výkon činnosti stavebného dozora alebo technického dozora investora.

Dozorovanie stavieb

 • Stavebný dozor Vám na Vašej stavbe vďaka pravidelnej kontrole prác dodávateľov zminimalizuje množstvo vád a nedorobkov, ktoré budú následne v dohodnutom čase a za vopred dohodnutých podmienok odstránené.

  Ing. Robert Brna Profil
 • Technický dozor investora Vám zabezpečí, aby bola stavba postavená kvalitne, v súlade s časovým harmonogramom a v dohodnutej cene podľa rozpočtu. Je určený predovšetkým investorom, ktorý chcú kontrolovať práce dodávateľa.

  Ing. Robert Brna Kontakt

Referencie

Možnosti

Tiene:
Vzor:
Farba
expand