Stavebný dozor - činnosti

Podrobná špecifikácia činností výkonu stavebného dozoru:

 1. spolupráca s technickým dozorom investora
 2. oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby – stavebného diela, najmä s projektom stavby pre stavebné povolenie ako aj  s obsahom vydaných stavebných povolení, s projektom pre realizáciu stavby,  prípadne s vybratými časťami zmluvy o dielo, na základe ktorej bude realizované stavebné dielo,
 3. kontrola dodržiavania podmienok stavebného povolenia a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby,
 4. bezodkladné informovanie stavebníka/Mandanta o všetkých závažných okolnostiach majúcich dopad na priebeh a kvalitu realizovaných stavebných prac,
 5. kontrola vecnej správnosti a úplnosti podkladov a  dokladov predkladaných zhotoviteľom stavby, ich súlad s podmienkami zmluvy o dielo o dodávke stavebného diela
 6. kontrola tých častí stavebného diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka,
 7. spolupráca s koordinátorom bezpečnosti stavby, ktorého činnosť je zabepečovaná zhotoviteľom stavby,
 8. organizovanie a vedenie operativnych porád vedenia stavby/kontrolný deň stavby
 9. vypracovanie mesačných hodnotiacich správ o vývoji stavby, ktoré budú obsahovať:
  • informácie o postupe výstavby a jej hodnotenie,
  • popis prác vykonaných zhotoviteľom stavby počas uplynulého mesiaca;
  • porovnanie vecného postupu stavebných prác s platným HMG stavby zhotoviteľa stavby;
  • dokumentačnú, fotografickú dokumentáciu v nevyhnutnom rozsahu (najmä s dokumentovaním priebehu/fáz výstavby, rozhodujúcich detailov za účelom  zdokumentovania činnosti TD resp. stavu a priebehu prác zhotoviteľa stavby,
  • hodnotenie stavu  spracovania projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby
  • vyhodnotenie harmonogramu prác na stavenisku,
  • údaje o problémových oblastiach a odporučeniach Mandantovi, pokiaľ budú potrebné kroky z jeho strany,
 10. sledovanie, či zhotoviteľ stavby vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác a kontrolu ich výsledkov,
 11. vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
 12. sledovanie vedenia stavebního denníka v súlade so Stavebným zákonom a  podmienkami zmluvy,
 13. spolupráca so  zhotoviteľom pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,
 14. kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a dohodnutých podmienok stanovených stavebníkom/Mandantom a upozornenie zhotoviteľa na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre prípadné uplatňovanie majetkových sankcií,
 15. kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,
 16. v priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby,
 17. kontrola stavu a kvality projektu skutočného realizovania stavby, ktorého vyhotovenie je povinnosťou zhotoviteľa stavby,
 18. organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotoviteľom stavebného diela alebo  jeho samostatnej funkčnej časti  a stavebníkom/Mandantom, vrátane účasti na tomto odovzdaní a prevzatí,
 19. kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ ku kolaudacii  dokončenej stavby (najmä podľa prílohy č. 14 Sadzobníka UNIKA, vydanie r. 2010),
 20. kontrola odstránenia zjavných nedostatkov a nedorobkov, uvedených v zápisoch o odovzdaní a a prevzatí stavby alebo jej časti,  kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch,
 21. účasť na kolaudačnom konaní stavby alebo samostatnej funkčnej časti stavby,
 22. kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom stavby.

Možnosti

Tiene:
Vzor:
Farba
expand