Technický dozor investora

Technický dozor investora (TDI).

V prípade, že ste investor, ktorý má záujem kontrolovať generálneho dodávateľa stavby je pre Vás technický dozor investora to pravé.

Technický dozor investora možno definovať ako kontrolnú činnosť, ktorou sa sleduje súlad s:

- projektovou dokumentáciou - projektová dokumentácia je Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR), projekt (dokumentácia) pre stavebné povolenie (PSP, DPS), realizačná projektová dokumentácia (RPD).

- s podmienkami stavebných povolení - stavebné povolenie (povolenie stavby), vodoprávne povolenie (povolenie vodnej stavby), povolenie cestnej stavby.

- vyjadreniami majiteľov a správcov inžinierskych sietí - voda, kanalizácia, elektro a iné.

- právnymi predpismi

- technickými normami STN, prípadne prevzatými napr. EN

- zmluvnými podmienkami - harmonogram stavby, rozpočet stavby, kvalita a iné.

- harmonogramom stavby (čas výstavby).

- rozpočtom stavby resp. cenou stavby


Technický dozor investora Vám zabezpečí, aby bola stavba postavená kvalitne, v súlade s časovým harmonogramom a v dohodnutej cene podľa rozpočtu, ktoré sú súčasťou. Technický dozor investora na rozdiel od stavebného dozora nie je zákonom stanovená činnosť a je určená predovšetkým tým investorom, ktorí chcú kontrolovať práce dodávateľa.

Možnosti

Tiene:
Vzor:
Farba
expand